Arbeta med våld

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Arbeta med våld - 

Vägledning till psykologisk våldsbehandling

Efter fem års arbete med utbildning och handledning och därpå två och ett halvt års skrivarbete blev handboken klar i maj 2014. Förlaget Studentlitteratur hade åtagit sig tryck och lansering. Projektet slutredovisades för Ungdomsstyrelsen (nuvarande MUCF) som hade beviljat bidrag och för Riksorganisationen Män för Jämställdhet som hade burit projektet.


Projektets förlopp: 2011 hade Ungdomsstyrelsen beviljat ett projektbidrag för att kunna framställa en handbok för behandlingsarbetet. Projektmedlen söktes av Män för Jämställdhet. Undertecknad Hans Åberg var projektledare och huvudansvarig för skrivarbetet. Studentlitteratur beslutade 2012 att förlägga boken. Medförfattare är Ann-Sofie Hansson Pourtaheri och Lars Jalmert.


Handboken har utgått från ett behov av handledning och vägledning inom den sektorn på våldsarenan som ägnar sig åt att stoppa våldet redan hos förövaren, att inrikta sig på en psykologisk bearbetning av den våldsbenägne mannen - som det oftast är frågan om. En klar vinkling i boken är det sammanhang som behandlingsarbetet utförs i, kunskapen om och samarbetet med de andra parterna på våldsarenan. De som arbetar för de utsatta personerna (i regel kvinnorna) och vittnena (i regel barnen) har också behållning av boken.


Under de senaste 5-10 åren har det tillkommit ett stort antal mottagningar i Sverige som har berett tillträde för mannen som vill ha hjälp med sitt bruk av våld. Utvecklingen har i Sverige också lett till att mottagningarna öppnar för att utövaren av våld också kan vara en kvinna. Genom utbildningar har många medarbetare blivit kompetenta att genomföra detta arbete men tillämplig facklitteratur och annan vägledning har saknats. I arbetet på MVU, tidigare Mansmottagningen mot våld i Uppsala, genomfördes under åren 2008-2011 flera utbildningar där sammanlagt hundratalet kursdeltagare från hela landet kunde ta del av grunderna för våldsbehandling. Detta arbete bedrevs även i Ryssland och Vitryssland, en utbildningsinsats som fortfarande inte är avslutad. Genom dessa kurser och som en följd därav har funnits underlag för föreliggande handbok på området.


Med handbokens tillkomst finns det en klar parallell till Mansmottagningens framväxt. Det som startade som ett lokalt behov, att tillgodose Uppsalas behov av en mottagning för män och deras våldsproblematik, fick snart ett regionalt upptagningsområde. Det hade att göra med de naturliga samarbetspartners som tillkom: socialtjänsten i länets samtliga åtta kommuner, vårdenheter och personal i hela landstinget, kriminalvården/ frivården som i likhet med polisen hade hela länet som bas, frivilligorganisationer, kvinnojourer m.fl. där varken kommungränser eller de olika parter man jobbade för, visade sig utgöra hinder. Det lokala och regionala samarbetet kom därefter att bli vägledande och inspirerande för arbetsformer på nationell nivå. Inte minst är det dessa positiva samverkanserfarenheter som vunnits lokalt och regionalt, som nu har satts på pränt. Förstås bredvid de rent kliniska behandlingserfarenheterna.


Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande på många utbildningsprogram, samt till dem som redan är yrkesverksamma. Boken kan läsas av alla som professionellt eller i frivilligorganisationer möter utövare, vittnen eller utsatta, oavsett hur nära de står själva behandlingsarbetet av utövare. Nämnas bör gruppen lärare som möter barnen som kommer till skolan, inte sällan med en våldserfarenhet hemifrån. Dessutom bör den ge behållning för den intresserade allmänheten och - sist men inte minst - bli en återkoppling till dem som personligen har varit berörda av våldet, som utövare, utsatta eller vittnen.


En utvecklingstrend som också blivit uppenbar och som återspeglas i boken är hur insatserna inte bara riktar sig till män utan till alla personer med differentierad våldsproblematik, oavsett kön och ålder, oavsett form av relation, sexuell läggning, kulturell bakgrund och etnisk tillhörighet, samt att uppmärksamheten på barnens situation blivit tydligare.


Med bokens undertitel avses att - mot den långa erfarenheten och med många exempel - ge vägledning till ett psykologiskt förhållningssätt och till en kliniskt funktionell metod vid mötet med den som utövat könsrelaterat våld. Inte en manual, inte en checklista, inte en forskningsöversikt över brottsbehandling i allmänhet, men väl en bok om ett psykologiskt, professionellt och forskningsbaserat möte, i avsikt att stoppa relationsvåldet och bidra med alternativ.


I titeln "Arbeta med våld" ligger avsiktligt ett imperativ: att det är dags att börja arbeta med våld, inte bara med förståelsen för våld och inte bara med dess verkningar, och inte bara med ännu fler utredningar och samordnare. Nu när det etableras erfarenhet av våldsbehandling och man ser positiva resultat av insatserna, är det en rimlig uppfordran, såväl till myndigheter och institutioner som till enskilda, att ta sig an behandlingsarbetet, i det nära samarbete mellan olika organ som har blivit våldsarbetets signum.


Meddela Dig per mail, om Du är intresserad eller om Du vill arrangera ett seminarium eller en kurs utifrån bokens innehåll.


Boken har recenserats i

- Bibliotekstjänst

- Psykologtidningen 2014:8

- Psykoterapi (RPCs tidning) 2015:2

- Psykisk Hälsa/MIND 2015:2.


Boken renderade mig vid årsskiftet 2015/16 ett stipendium från Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF).

Seminarium i april 2011 med medarbetare från Ryssland som genomgått fortbildning i psykologisk våldsbehandling och numera t.o.m. har skapat en egen handbok i ämnet på ryska.