Litteratur

Firma Hans Åberg

Föreläsning, utbildning, handledning, konsultation

inom området relationsvåld

Hans Åberg

leg psykolog, leg psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi, teol kand, handledare, konsult,

författare till

ARBETA MED VÅLD


Kälkvägen 3

756 47 UPPSALA

073-183 03 65

hans/at/hansaberg.se

www.hansaberg.se

Litteratur om psykologisk behandling av våld


Här nedan presenteras ett urval av litteratur med inriktning på psykologisk behandling av våld, särskilt mäns könsrelaterade våld samt ungdomar och våld.


En fylligare och uppdaterad litteraturlista finns naturligtvis numera i handboken Arbeta med våld.


För litteratur om de andra rollerna på våldsarenan,

såsom kvinnors och barns utsatthet, se bl.a. www.nck.uu.se


Nedan följer först en sammanställning av titlar på svenska, norska och danska. Längre ner följer den engelskspråkiga litteraturen om våld och dess behandling.

Ingunn Rangul Askeland et al: Kjennetegn hos menn som har oppsokt Alternativ til Vold (ATV) for vold i naere relasjoner. NKVTS 2012

Elsa Axelsen: Menns psykiske problemer i et makt- og vanmaktsperspektiv

i Anstorp & Axelsen (red). Menn i forendring. En tydeliggjøring av problemer og utviklingsmuligheter. Oslo TANO 1990

Mette Bengtson, Per Øystein Steinsvåg & Hans Terland: Ungdom bak volden. Forståelse og behandling av ungdom med volds- og aggresjonsproblem.

Universitetsforlaget, Oslo 2004

Anette Bjelland: Perspektiver på barn og unges vold.

ATV-forlag, Oslo 1998

Katarina Byttner & Solveig Engström Pedersen: Faktorer som förändrar. Om psykoterapeutiskt behandlingsarbete med patienter dömda för våldsbrott.

Psykoterapiexamensuppsats, Stockholm: SAPU 2005

Jakob Carlander (red), Kerstin Eriksson, Ann-Sofie Hansson Pourtaheri & Birgitta Wikander: Trygga och otrygga möten. Vardagsetik och bemötande i arbete med människor.

Gothia 2001

Gro Dahle & Svein Nyhus: Sinna Mann. Cappelen Damm forlag 2003

(på svenska: Denarge. Daidalos 2009)

Frank Donovan: Hvordan mestrer du sinne? Selvhjelpsløsninger for menn.

Andresen & Butenschøn 2004

Mona Eliasson & Barbro Ellgrim: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer. En kunskapsöversikt.

Sveriges Kommuner och Landsting 2006

Per Elis Eliasson: Män, kvinnor och våld. Att förstå och förändra våldsamt beteende. En rapport från Manscentrum i Stockholm.

Carlsson Bokförlag 2000 (utgången från förlaget)

Per Folkesson: Nordisk mansforskning. En kartläggning.

Arbetsrapport 10:2000, Karlstads universitet

Pär Anders Granhag & Sven Å Christianson (red): Handbok i rättspsykologi. Liber 2008

Ann Heberlein: En liten bok om ondska.

Albert Bonniers förlag 2010

Eva Hedlund: Med könet som vapen och värn.

SESAM 1989

Per I Hensen og Helle Obo Petersen: Dialog mod vold.

Systime Academic Danmark 2004

Ludvig Igra: Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet.

Natur och Kultur 2001

Per Isdal: Meningen med våld.

Gothia 2001 eller senare upplagor

(= översättning av Meningen med volden.

Kommuneforlaget AS, Oslo 2000 eller senare upplagor)

Per Isdal & Marius Råkil: Omöjliga män eller män med möjligheter.

i Barbro Metell m.fl: Barn som ser pappa slå.

Gothia 2001

Per Isdal: Håndbok for samtalegrupper for volds- og sedlighetsdømte.

Kriminalomsorgen KRUS Oslo 1998

Per Isdal m fl: Håndbok i studiegrupper om vold.

Kriminalomsorgen KRUS Oslo 2005

Per Isdal, Signe Marie Natvig Andreassen & Ragnvald Thilesen: Vold i skolen.

Kommuneforlaget, Oslo 2003

Lars-Åke Kastling: Män som slår kvinnor. Om mäns våld och skam i nära relationer.

Themis förlag 2010

Elisabeth Kwarnmark & Inga Tidefors Andersson: Förövarpsykologi.

Om våldtäkt, incest och pedofili.

Natur och Kultur 1999

Barbro Lennéer-Axelson: Männens röster i kris och förändring.

Rapport från Kriscentrum för män i Göteborg.

Natur och Kultur 1994 (1. uppl Sesam 1989; utgången från förlaget)

Anders Nyman, Olof Risberg & Börje Svensson: Unga förövare.

Sexuella övergrepp och behandling.

Rädda Barnen 2001

Terhi Partanen, Juha Holma & Jan Wahlström: Könskonstruktion i behandlingsarbete.

NIKK magasin 2005 nr 2, sid 19-21

Marius Råkil (red): Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus.

Universitetsforlaget, Oslo 2002

Christer Sandahl m.fl: BIB 1998. Bedömningsinstrument inom behandling och forskning.

Statens institutionsstyrelse 1998 (el senare)

Kristin Skjørten: Voldsbilder i hverdagen. Om menns forståelse av kvinnemishandling (diss.)

Pax Forlag A/S Oslo 1994

Pernilla Stalfelt: Våldboken.

Eriksson & Lindgren 2005

Per Øystein Steinsvåg: Få slut på våldet – om säkerhetsarbete för barn.

i Maria Eriksson (red): Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Gothia 2007

Börje Svensson: 101 pojkar. En studie om sexuella övergrepp.

Rädda Barnen 1998

Börje Svensson: Offer och förövare. Om pedofiler och andra sexualbrottslingar.

Rädda Barnen 2000

Börje Svensson: De mest hatade. Om sexuella övergrepp och behandling.

Ordfront 2012

Hans Åberg: Brytpunkt i arbetet med mäns våld – ingen får slå sig till ro!

i Årsrapport för Tryggare Sverige 2009

*** 

Interventionsmetoder för män som begått våldsbrott mot kvinnor

Rapport från ett seminarium i Sigtuna 2000

Regeringskansliet/Näringsdepartementet 2001

Förändring och behandlingsmöjligheter. Om arbetet med mäns våld i nära relationer. Nationell konferens i Uppsala 2006.

Rapport från Mansmottagningen mot våld i Uppsala och Rikskriscentrum

Det gör ont när pappa slår mamma

Gothia förlag 2009 (övers. fr. danska originalet 2000)

Män och våld.

En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket 2005

Handbok med Uppsala-medverkan

Göran Lindén, Peter Breife (red): Pappor med våldsproblematik.

Gothia förlag 2012

Notera några rapporter och studier för svenska förhållanden från åren 2010-2014

Våldsförebyggande arbete med män. En kunskapsöversikt.

Sveriges Kommuner och Landsting 2011

Socialstyrelsen: Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering.

Art-nr 2010-6-34. Stockholm 2010

Socialstyrelsen: Metoder i arbetet med våldsutövare. En förstudie. Stockholm 2011

Socialstyrelsen: Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Art-nr 2011-6-9. Stockholm 2011 

Socialstyrelsen: Våld i nära relationer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 Stockholm 2014 

Tina Mattsson: Våldets komplexitet och gamla paradigm.

Meddelanden från Socialhögskolan 2011:5

Anders Sandberg: Våld i nära relationer - ett familjerådgivningsperspektiv. Lund 2010

Jenny Yourstone: Kvinnor och brott.

Kriminalvården 2013

Prata bort mansvåld.

Ungdomsstyrelsen 2010

Vad gör vi nu?

Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp – Svenska kyrkans riktlinjer 2011

Maria Eriksson & Elisabet Näsman: När barn som upplevt våld möter socialtjänsten – om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande.

Gothia 2011

Ett urval engelskspråkig litteratur med huvudsaklig inriktning på behandling av våldsbenägna män och angränsande temata

Dave Adams: Treatment Programs for Batterers.

In Clinics in Family Practice 2003, Vol 5/Nr 1

Dave Adams: Why do they kill? Men who murder their intimate partners.

Nashville 2010

Gary Brooks: A New Psychotherapy for Traditional Men.

San Fransisco 1998

Gary Brooks & Glenn Good (eds): The New Handbook of Psychotherapy and Counselling with Men. A Comprehensive Guide to settings, Problems and Treatment Approaches. Volume 1 & 2. 2005, rev. ed.

David J Dacher: Stopping the Violence. A group Model to Change Men’s Abuse Attitudes and Behaviours. The Client Workbook.

Philadelphia 2013

Jill Davies: Safety Planning with Battered Women. Complex Lives/Difficult Choices.

SVAW 1998 (Sage Series on Violence Against Women)

R. E. Dobash, R. P. Dobash et al: Changing violent men.

Sage Series on Violence Against Women 2000

Mona Eliasson (ed): Undoing Harm. International Perspectives on Interventions for Men Who Use Violence Against Women

Uppsala universitet, Uppsala Women’s Studies 2004

Harry Ferguson, Jeff Hearn et al: Ending gender-based violence:

A call for global action to involve men.

SIDA 2004

Eduard W Gondolf: Batterer Intervention Systems. Issues, Outcomes and Recommendations.

Thousand Oaks, CA: SAGE 2002

Eduard W Gondolf: Outcomes from Referring Batterer Program Participants to Mental Health. Journal of Family Violence 24(8) 2009

Vincent B van Hasselt, Dr Michel Hersen (eds): Handbook of Psychological Approaches with Violent Offenders. Contemporary Strategies and Issues 1999

Jeff Hearn: The Violences of Men. How Men Talk About and How Agencies Respond to Men’s Violence to Women.

British Journal of Social Work. London SAGE 1998

Hollin (ed): Handbook of Offender Assessment and Treatment. Wiley 1999

Juha Holma: The search for a narrative - Investigating acute psychosis and the need-adapted treatment model from the narrative viewpoint.

Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 150, (diss) 1999

Juha Holma & A. Laitila (2001): Alternative to Violence - Project Principles and Methods.

In L. Keeler (eds): Recommendations of the E.U. Expert Meeting on Violence Against Women. (pp. 157-165). Reports of Ministry of Social Affairs and Health (2000:13). Helsinki, Finland

Neil Jacobson & John Gottman: When Men Batter Women. New Insights into Ending Abusive Relationships.

Simon & Schuster 1998

Terhi Partanen: Interaction and therapeutic interventions in treatment groups for intimate violent men. University of Jyväskylä (diss). 2008

Terhi Partanen & Juha Holma (2002). Discourses of men who use violence against their partners. In M. Eriksson, M. Nielsen & A. Nenola (Eds.): Kön och våld i Norden. Rapport från en konferens i Köge, Danmark, 23-24 november 2001 (pp. 373-383). TemaNord (2002:545). Köbenhavn: Nordisk Ministerråd

BJ Price; A Rosenbaum (2009): Batterer intervention programs: a report from the field. Violence and Victims, vol 24:6

Eveliina Rasanen, Juha Holma & Jaakko Seikkula (2011): Constructing Healing Dialogues in Group Treatment for Men Who Have Used Violence Against Their Intimate Partners University of Jyväskylä, Publ in Social Work in Mental Health 10:2

Marius Råkil: Are Men Who Use Violence Against Their Partners and Children Good Enough Fathers? The need for an Integrated Child Perspective in Treatment Work with Men.

In Cathy Humphreys and Nicky Stanley: Domestic Violence and Child Protection. Directions for Good Practice. Jessica Kingsley Publishers 2006

W. Smeenk & M Malsch (eds): Family Volence and Police Response. Ashgate 2005 (med europeisk överblick)

Jenny Yourstone: Violent female offenders: Facts and preconceptions. Stockholm University (diss) 2008

Tidskrifter

Aggression and Violence. A review Journal. SciVerse Scopus

Campbell Systematic Reviewswww.campbellcollaboration.org

Journal of Family Violence. Springer

Journal of Interpersonal Violence. SAGE Journals

Violence and Victims. Springer

Concerned with the Study and Treatment of Victims and Perpetrators of Psysical and Sexual Violence. SAGE Periodicals Press or SAGE Journals online

Violence & Abuse Abstracts. Current Litterature in Interpersonal Violence. SAGE Periodicals Press

Violence against Women. An International and Interdisciplinary Journal. SAGE Periodicals Press

Dessutom

Min uppsats som genomfördes på handledarutbildningen, med relevans för samspel och relation i handledning och terapi:

Hans Åberg: Människosyn och handledning. En analys av frågan om människosyn inom ramen för psykoterapihandledning med särskild hänsyn till utbildningssituationen. Stockholm 1996

Kan beställas genom författaren.

Förutom sidan Länkar, se andra intressanta web-siter med information om litteratur:

www.nkvts.no

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS

www.nikk.no

Nordisk institutt for kunnskap om kjonn

www.krus.no

Kriminalomsorgens utdanningssenter

www.jkp.com

Jessica Kingsley Publishers

www.sagepub.com

SAGE Publisher of Journals

www.springerpub.com

Springer Publishing Company

www.polishogskolan.se 

se Justitia, Polishögskolans bibliotekskatalog

www.kriminalvarden.se

med information om Kriminalvårdens verksamhet och publikationer

www.psychotherapy.org

Internationellt, australiensiskt baserat nätverk för psykoterapiforskning

www.psykodynamiskt.nu

med uppdaterad information om psykodynamiskt baserad psykoterapiforskning

samt de svenska och internationella bokförlagens hemsidor med information om sin utgivning